Regulamin Podróży

Każdy Pasażer, zarówno indywidualny jak i podróżujący firmowo, zobowiązany jest do zapoznania się z naszym Regulaminem Podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu w trakcie podróży.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

Family Plus Bus marka Senior Family Plus Agnieszka Nocuń - międzynarodowy przewóz osób busem.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

Family Plus Bus marka Senior Family Plus Agnieszka Nocuń - międzynarodowy przewóz osób busem.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera zasady zawierania umów dotyczących międzynarodowych przewozów osób, zasady dotyczące realizacji tych przewozów oraz opisuje sposób rozliczenia płatności za te usługi.

2. Stronami umów przewozów osób są:

 • Firma wykonująca przewóz Pasażerów – Senior Family Plus Agnieszka Nocuń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, ul. 11 listopada 13 – działająca w zakresie przewozów pod marką Family Plus Bus zwana dalej Przewoźnikiem
 • Osoba fizyczna lub prawna zamawiająca przejazd Pasażera/Pasażerów firmie „Senior family Plus Agnieszka Nocuń” zwana dalej Zamawiającym

3.Przedmiotem umowy są turystyczne lub okazjonalne przewozy pasażerskie realizowane za pomocą busów oraz samochodów osobowych będących zwane dalej Umowami przewozu.

 

§2 Umowa przewozu

1. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,

2. Umowa przewozu zostaje zawarta z chwilą wykonania rezerwacji przez Zamawiającego oraz jej potwierdzenia przez Przewoźnika. Rezerwacja może odbywać się w formie telefonicznej, mailowej lub SMSowej. Takie same środki przekazu stosowane są przez Przewoźnika do potwierdzenia rezerwacji.

3. Rezerwacja musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko pasażera
 • Telefon kontaktowy
 • Adres miejsca wyjazdu oraz przyjazdu
 • Formę płatności (dotyczy przejazdów zamawianych przez Firmy)

4. Opłata za przejazd zostaje ustalona podczas rezerwacji i może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany tejże rezerwacji po uprzedniej akceptacji tej zmiany przez Przewoźnika. Opłatę za przejazd Zamawiający lub pasażer zobowiązani są do uiszczenia gotówką u kierowcy podczas wsiadania do busa, przelewem na konto bankowe Przewoźnika lub gotówką w siedzibie firmy. Sposób realizacji płatności zostaje ustalony podczas dokonywania rezerwacji i potwierdzony przez Przewoźnika.

5. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewozu osób i mienia spod adresu pod adresu, nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Plan podróży ustalany jest na bieżąco na podstawie dokonywanych rezerwacji.

6. W sytuacjach awaryjnych, których przewidzenie nie było możliwe w dniu wyjazdu, Przewoźnik może dokonać zmian w podróży polegających na zmianie środka transportu lub powierzenie Pasażera innym firmom przewozowym.

 

§2 Prawa wynikające z niniejszego regulaminu przejazdu

1. Pasażer ma prawo:

a) do rzetelnego wykonania zlecenia, którego realizację zlecił Przewoźnikowi

b) uzyskania informacji dotyczących wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na realizację przewozu

c) bezpłatnego przewozu dwóch sztuk bagażu o wadze do 20 kg, które zostaną umieszczone w luku bagażowym oraz jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, którego wymiary pozwolą na umieszczenie go pod siedzeniem i nie wpłyną na komfort podróży innych pasażerów

d) przewozu dodatkowego bagażu w luku bagażowym po uzyskaniu wcześniejszej zgody Przewoźnika oraz kierowcy Przewoźnika realizującego przejazd po uiszczeniu opłaty za nadbagaż w kwocie pomiędzy 40 zł a 100 zł za sztukę w zależności od rozmiarów oraz sposobu opakowania bagażu. Przewoźnik nie gwarantuje możliwości przewozu nadbagażu

e) skorzystania z przejazdu zniżkowego na podstawie Podróżnej karty lojalnościowej, którą Pasażer może otrzymać u kierowcy busa.

f) składania reklamacji dotyczących realizacji umowy.

2. Przewoźnik ma prawo:

a) w sytuacjach niezależnych od niego, których nie mógł wcześniej przewidzieć, zmienić pojazd, kolejnych wykonawców usługi lub miejsce dowozu pasażerów, zapewniając im jednocześnie możliwość dotarcia do wcześniej umówionego celu

b) wprowadzić przesiadki na trasie przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa Pasażerów

c) naliczyć Zamawiającemu opłatę w wysokości 50% kwoty przejazdu płatnej w terminie do 3 dni robocze w przypadku rezygnacji z przejazdu od 24 godzin do 12 godzin przed planowaną datą i godziną wyjazdu lub naliczyć opłatę w wysokości 100% kwoty opłaty za przejazd płatnej w terminie 3 dni robocze w przypadku rezygnacji z przejazdu na 12 godzin lub mniej przed planowaną datą i godziną podróży.

d) odmówić przewozu lub jego kontynuacji w stosunku do Pasażera, który:

 • Nie przestrzega zapisów niniejszego regulaminu
 • Jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub substancji odurzających
 • Swoim zachowaniem utrudnia przejazd, zagraża jego bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu Współpasażerów lub zachowuje się w sposób uciążliwy
 • Dokonuje zmiany trasy przejazdu bez poinformowania Przewoźnika i uzyskania jego zgody
 • Nabywa w czasie podróży dodatkowy bagaż bez porozumienia z kierowcą Przewoźnika
 • Przewozi przedmioty niebezpieczne, prawnie zabronione lub powodujące swoim zapachem dyskomfort w czasie podróży
 • Nie posiada stosownych dokumentów przewidzianych prawem, które umożliwiają mu dalszą podróż lub z powodów przewidzianych prawem, jego dalsza podróż nie jest możliwa
 • Posiada przedmioty, które wymagają wydłużonej odprawy celnej i mogą powodować opóźnienia w podróży

 

§3 Obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu przejazdu

1. Pasażer ma obowiązek:

a) Posiadać komplet ważnych dokumentów uprawniających do obycia przejazdu oraz okazać niniejsze dokumenty każdorazowo na wezwanie uprawnionych do kontroli służb.

b) Podać podczas rezerwacji i na wezwanie kierowcy Przewoźnika komplet informacji niezbędnych do realizacji przejazdu, tj. danych teleadresowych w pisowni, która jest właściwa dla kraju podróży Pasażera.

c) Uiszczenia opłaty za przejazd w terminie i na zasadach określonych podczas składania rezerwacji. Jeśli Zamawiającym przejazd jest firma, jest ona zobowiązana do uiszczenia opłaty przelewem na konto bankowe w terminie określonym w wystawionej fakturze.

d) Umieszczenia bagażu w luku bagażowym oraz oznakowania go poprzez umieszczenie na nim imienia i nazwiska. Bagaż nieoznakowany może zostać usunięty z pojazdu. Przewoźnik wyłącza jednocześnie w takie sytuacji możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu utraty bagażu.

e) Stosowania do zaleceń kierowcy pojazdu oraz przestrzegania zasad porządkowych, w szczególności dotyczących: przestrzegania wyznaczonego przez kierowcę czasu przerw; zakazu palenia tytoniu, spożywaniu napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających w czasie podróży

f) pokrycia szkody wynikającej z zanieczyszczania i uszkodzenia pojazdu lub pojazdu. W przypadku zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu Pasażer zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty, która stanowi równowartość kwoty poniesionej na naprawę wyrządzonej szkody. W przypadku dokonania zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu w  sposób, który uniemożliwia jego dalsze użytkowanie bez naprawienia szkody, Pasażer zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji płatnej w terminie 3 dni roboczych od momentu przywrócenia pojazdu do ruchu przewozowego.

g) Dzieci do 12 roku życia mają obowiązek korzystania z przejazdu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej jeśli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie jednak muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Przewoźnik ma obowiązek:

a) Dołożenia wszelkich starań, aby zrealizować zawartą z zamawiającym umowę przejazdu polegającą na dowozie Pasażera do wskazanego miejsca z adresu zamieszkania, zgodnie z ustalonym i przekazanym Pasażerowi planem w terminie ustalonym w rezerwacji przejazdu. Przewoźnik zastrzega prawo do zmiany godziny wjazdu oraz przyjazdu ze względu na specyfikację świadczonych usług, która polega na przewozie pasażerów z adresu pod wskazany adres bez ustalonego stałego rozkładu jazdy.

b) Zapewnienia sprawnego technicznie przejazdu, odpowiedniego do przewozu osób i ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wraz z kierowcą posiadającym odpowiednie kwalifikacje, które pozwolą zapewnić bezpieczną i komfortową podróż.

c) Objąć Pasażera na czas przejazdu ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z zastrzeżeniem, że Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie przebywania Pasażera w pojeździe Przewoźnika.

d) Zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, które podróżują w pojeździe Przewoźnika poprzez zapewnienie fotelików ochronnych lub/i podstawek zgodnie z obowiązującym prawem.

e) W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą podróż pierwotnym pojazdem Przewoźnika, podstawić pojazd zastępczy, który umożliwi kontynuowanie podróży.

f) Zwrotu opłaconej wcześniej kwoty za przejazd w przypadku niemożliwości realizacji przejazdu z winy Przewoźnika.

g) Przyjmowania i rozpatrywania składanych przez Zamawiających lub Pasażerów reklamacji w określonym w niniejszym regulaminie terminie.

 

§4 Odpowiedzialność wynikająca z umowy przejazdu

1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za:

 • błędnie wykonaną rezerwację, w szczególności za błędnie podane dane teleadresowe Pasażera, błędnie podany cel podróży lub datę przejazdu.
 • Za opóźnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi: działaniami administracyjnymi służb celnych, porządkowych oraz innymi czynnikami, na które Przewoźnik nie ma wpływu, np. warunkami atmosferycznymi, problemami technicznymi, sytuacją na drodze.
 • Za bagaże podręczne pasażerów oraz inne bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.
 • Za przedmioty pozostawione przez pasażerów w pojeździe.
 • Za osoby małoletnie, które odbywają podróż bez prawnego opiekuna.

 

§5 Podróżna karta lojalnościowa

1. Podróżna karta lojalnościowa jest dokumentem uprawniającym do przejazdów w cenie promocyjnej po uprzednim spełnieniu warunków promocyjnego przewozu.

2. Karta jest imienna.

3. Karta wydawana jest przez kierowcę busa.

4. Karta ważna jest przez okres jednego roku od daty pierwszego podpisu.

5. Karta uprawnia do przejazdu za 50% ceny na stałej trasie po odbyciu wcześniej 4 przejazdów oraz do przejazdu za 1 zł na stałej trasie po wcześniejszy obyciu 9 przejazdów i uzyskaniu potwierdzenia w postaci pieczątek, podpisów i dat przejazdów nanoszonych na kartę przez kierowcę Przewoźnika podczas odbywania kursu.

6. Odbycie przejazdu promocyjnego na podstawie Podróżnej karty lojalnościowej należy wcześniej zgłosić w biurze Przewoźnika telefonicznie w celu weryfikacji prawa do przejazdu promocyjnego.

7. W przypadku zagubienia Podróżnej Karty Lojalnościowej, możliwe jest wydanie duplikatu, który automatycznie unieważnia poprzednią kartę.

 

§6 Reklamacje dotyczące realizacji umowy przejazdu

1. Pasażer lub zamawiający mają prawo do wniesienia reklamacji wynikających z zawartej umowy przewozu.

2. Reklamację wynikającą z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie na adres siedziby Przewoźnika lub drogą mailową na adres mailowy: familyplusbus@gmail.com w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia reklamacji jest zgłoszenie okoliczności będących przedmiotem realizacji kierowcy Przewoźnika bezpośrednio po ich wystąpieniu w czasie realizacji przewozu.

4. Reklamacja musi zawierać:

 • opis zaistniałych okoliczności oraz ich następstw
 • zastrzeżenia wynikające z realizacji Umowy przewozu
 • wskazanie szkody
 • określenie roszczeń wynikających z zaistniałych okoliczności i mających bezpośredni związek z przewozem w ramach Umowy przewozu

5. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Pasażera/Zamawiającego.

6. Przewoźnik nie przyjmuje reklamacji dotyczących pozostawienia przez Pasażera w pojeździe przedmiotów, gdyż te przedmioty nie są objęte ochroną oraz odpowiedzialnością Przewoźnika.

7. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym muszą zostać zgłoszone w momencie ich wydania bezpośrednio osobie wydającej. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń w momencie wydania bagażu, reklamacje dotyczące bagażu nie będą rozpatrywane.

8. Odszkodowanie za utracony lub zniszczony z winy Przewoźnika bagaż może wynieść maksymalnie 500 zł bez względu na jego zawartość.

 

§7 Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz.  915.)

 

KONTAKT

REZERWACJA PRZEJAZDÓW: +48 606 300 449


familyplusbus@gmail.com
ul. 11 listopada 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

WYJAZDY DO NIEMIEC:


WTOREK

SOBOTA

POWROTY
DO POLSKI:


ŚRODA

NIEDZIELA

TRASY

ŚLĄSK - OPOLE - WROCŁAW - GORLITZ - DREZNO - LIPSK - KASSEL - DORTMUND